Implementácia ochrany oznamovateľov

Ochrana oznamovateľov nie je iba o zavedení vnútorného oznamovacieho systému a komunikačnom kanáli (etické linke).

Nedá sa zamerať len na spôsob prijatia oznámenia a následné spracovanie.

Nemenej dôležitá je aj implementácia procesov súvisiacich s whistleblowingom.

Ako u vás zavedieme ochranu oznamovateľov?

Implementáciu procesov súvisiacich s ochranou oznamovateľov vykonáme bez ohľadu na to, či klient používa náš nástroj OhlasTo pre príjem a evidenciu oznámenia alebo nie. Proces implementácie zahŕňa niekoľko fáz.
Predimplementácia
Analýza prostredia
Bez úvodnej analýzy by to šlo len ťažko. Zmapujeme vnútorné prostredie organizácie zadávateľa, nastavený systém riadenia a internú dokumentáciu. Analýza prebieha formou konzultácie s kľúčovými pracovníkmi.
Implementácia
Nastavenie procesov a postupov vnútorného oznamovacieho systému

Fáza implementácie zahŕňa nielen nastavenie procesov súvisiacich s ochranou oznamovateľov, ale taktiež pripravujeme smernice, postupy a inštrukcie, ktoré citlivo zasadzujeme do existujúceho systému riadenia klienta.

Oznamovacie kanály
Nastavenie etickej linky
Pomáhame tiež s nastavením komunikačných kanálov, prostredníctvom ktorých môže oznamovateľ svoje oznámenie urobiť, ako aj so zverejnením informácií o spôsoboch podania oznámenia.
Školenie
Konzultácia postupov a zaškolenia pracovníkov

Všetky navrhnuté procesy a postupy konzultujeme so zadávateľom. Zaškolenie pracovníkov klienta či zodpovednej (poverenej) osoby je pre nás úplnou samozrejmosťou.

Whistleblower vás zastihne pripravené.

Nástroj vnútorného oznamovacieho systému

Námi vyvinutý nástroj OhlasTo vie oznámenie prijať, evidovať pre ďalšie spracovanie a stráži aj zákonom stanovené lehoty na upovedomenie oznamovateľa. OhlasTo spĺňa všetky kritériá Európskej únie. Je jednoduchý, dostupný, užívateľsky prívetivý a zaisťuje anonymitu oznamovateľov. Klient si ho od nás môže zaobstarať v rámci implementácie ochrany oznamovateľov alebo samostatne za priaznivú cenu.
OhlasTo
Vnútorný oznamovací systém
Etická linka alebo schránka dôvery s administratívnym prostredím
OhlasTo rozlišuje oznámenia, ktoré sú podané v súlade s právnymi predpismi na ochranu oznamovateľov a ostatné oznámenia, ktoré s whistleblowingom nesúvisia. Oznámenie v režime schránky dôvery môžu byť rovnako závažná!
OhlasTo slogan
OhlasTo slogan

Maříkova 2287/1a, 621 00 Brno, CZ

IČO: 255 38 659

DIČ: CZ25538659

www.q-com.cz

q-com@q-com.cz

(+420) 515 551 715

OR KS v Brně – spisová značka C 31520