Čo je whistleblowing?

Whistleblowing je pojem označujúci jav, keď zamestnanci (štátna správa, veľké firmy, inštitúcie, organizácie) či iné spriaznené osoby upozorní na trestné alebo podozrivé konanie, o ktorom sa dozvedeli vďaka svojmu postaveniu a interným informáciám. 

Snahy o zákonnú úpravu whistleblowingu už v minulosti prebehli. Teraz sa však jedná o smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie a jej povinnú transpozíciu do právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorá sa pripravuje v podobe novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 54/2019 Z. z. Implementácia smernice mala byť vykonaná do 17. decembra 2021, to sa však nestihlo. 

Aké povinnosti sú stanovené?

Zaviesť vnútorný oznamovací systém

Vnútorný oznamovací systém predstavuje komunikačné kanály a procesy vedúce k prijatiu oznámenia o možnom porušovaní práva v organizácii, k následnému spracovaniu, a vyhodnoteniu, a to so zreteľom na utajenie totožnosti oznamovateľa. 

Musia byť zavedené kanály umožňujúce oznamovanie písomne, ústne (telefonicky, systém hlasových správ) alebo osobne. Podľa návrhu zákona aj anonymne.

Umožniť bezpečné oznámenie

Cieľom je umožniť zamestnancom, ale aj ostatným fyzickým osobám (uchádzačom o prácu, dodávateľom, odberateľom a ďalším), ktoré sa v súvislosti s prácou alebo inou činnosťou dozvedeli o protispoločenskej činnosti, urobiť oznámenie odhaľujúce tieto trestné činy alebo správne delikty. 

Organizácii však nie je uprené právo brániť sa proti krivým oznámeniam (napríklad súdnou cestou). 

Ochrániť oznamovateľa

Systém musí byť schopný zachovať dôvernosť, čo sa týka totožnosti oznamovateľa. Zároveň je zakázané postihovať oznamovateľa za podané oznámenie. Teda musí byť zabránené prípadným odvetným opatreniam (ukončenie pracovného pomeru, zníženie platu či mzdy, disciplinárny trest, preloženie na iné miesto, bránenie kariérnemu rastu a tak ďalej).

Kto je whistleblower (oznamovateľ)?

Whistleblower je

ten, kto píska na píšťalku

Je to osoba, ktorá prinesie akýkoľvek dôkaz o podvode, zneužití moci, postavení, vplyve, alebo o korupčnom konaní. Obvykle sa jedná o zamestnanca alebo bývalého zamestnanca alebo kohokoľvek iného...

Whistleblower nie je

udavač, donášač

Zabudnite na zažité dogmu, whistleblower nie je udavač. Bez takýchto oznamovateľov by nikdy nikto nebol upozornený na machinácie s verejnými zákazkami, poškodzovanie spotrebiteľa, zámerné nedodržiavanie technologických postupov, či na ilegálne predaje zbraní, narkotík, pranie špinavých peňazí alebo úplatkárstvo.

OhlasTo slogan
OhlasTo slogan

Maříkova 2287/1a, 621 00 Brno, CZ

IČO: 255 38 659

DIČ: CZ25538659

www.q-com.cz

q-com@q-com.cz

(+420) 515 551 715

OR KS v Brně – spisová značka C 31520