Etická linka ako schránka dôvery

Ruka v ruke s požiadavkou na zavedenie vnútorného oznamovacieho systému, teda rozhrania pre príjem a správu oznámení o možnom porušení práva v organizácii, súvisí aj zavedenie komunikačných kanálov.

Komunikačný kanál zvaný aj ako etická linka však nemusí byť iba nástrojom pre whistleblowing. Môže slúžiť aj ako elektronická schránka dôvery pre oznámenia, ktoré do oblasti ochrany oznamovateľov nespadajú.

Etická linka

OhlasTo rozlišuje oznámenia, ktoré sú podané v súlade s právnymi predpismi na ochranu oznamovateľov a ostatné oznámenia, ktoré s whistleblowingom nesúvisia.

Oznamovateľ, ktorý získal informácie na podanie oznámenia v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu. Tiež samostatne zárobkovo činné osoby, spoločníci, osoby v štatutárnych, riadiacich alebo dozorných orgánoch, dobrovoľníci, stážisti. Osoby vykonávajúce činnosť na základe zmluvy o poskytovaní dodávok, služieb, stavebných prác alebo inej obdobnej zmluvy. Ochrana sa vzťahuje aj na oznamovateľov, ktorí sa o takúto činnosť ešte len uchádzajú alebo uchádzali. Chránené sú aj osoby, ktoré sú vo vzťahu k oznamovateľom osobami blízkymi, osoby, ktoré oznámenie umožnili alebo uľahčili. Oznamovateľ môže využiť anonymný režim podania oznámenia.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie uvádza tieto oblasti, ktorých sa musí oznámenie týkať: 

 • verejné obstarávanie;
 • finančné služby, produkty a trhy a predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;
 • bezpečnosť a súlad výrobkov s predpismi;
 • bezpečnosť dopravy;
 • ochrana životného prostredia;
 • radiačná ochrana a jadrová bezpečnosť;
 • ohrozenie verejného zdravia a BOZP;
 • ochrana spotrebiteľa.

Schránka dôvery

Oznámenia nesúvisiace s whistleblowingom nemusia byť nutne menej závažné. Práve naopak. Aj oznámenie v režime schránky dôvery vie OhlasTo prijať a evidovať pre ďalšie spracovanie.

Ktokoľvek – zamestnanci, obchodní partneri, zákazníci, dodávatelia…

Ochrana oznamovateľa podľa Smernice tu síce fungovať nebude, ale oznamovateľ môže využiť anonymný režim podania oznámenia.

Záleží na vás, na aký účel schránku využijete a ako ju budete prezentovať. Oznámiť sa dá naozaj čokoľvek:

 • spätnú väzbu;
 • podnety na zlepšenie;
 • čo trápi zamestnancov a nie je ľahké o tom hovoriť s manažmentom;
 • šikanovanie, sexuálne obťažovanie, diskrimináciu;
 • nedodržiavanie interných predpisov a smerníc;
 • krádeže, spreneveru;
 • poškodzovanie majetku alebo povesti organizácie;
 • poškodzovanie majetku kolegov, prejavy agresie;
 • depresiu, úzkosť, vyhorenie.

OhlasTo je skvelý spôsob, ako dať najavo, že vás zaujíma, čo sa u vás v organizácii deje, a že je vôľa to riešiť! 

Nečakajte, až sa whistleblower alebo ktokoľvek iný obráti so svojim problémom na médiá. Dajte mu možnosť vyriešiť všetko v kľude na domácej pôde, bez zbytočných emócií.

S OhlasTo vás oznamovateľ zastihne pripravené!

Výhody zavedenia OhlasTo

Budete v obraze

Je dobré vedieť, čo sa u vás v organizácii deje alebo čo vašich zamestnancov trápi. Jedine tak sa dá predísť zbytočným nákladom.

Včas zastavíte mediálne škandály

Nečakajte, až problémy vyplávajú na povrch cez médiá. Oznamovateľ oveľa radšej použije diskrétny nástroj ako zverejnenie.

Predídete súdnym procesom

Čo sa doma upečie, to sa doma zje. Ak začnete spory riešiť včas av kľude, vyhnete sa zbytočným súdnym ťahaniciam.

Ukážete vôľu problémy riešiť

Zavedením OhlasTo dáte všetkým jasný signál, že pred problémami nestrkáte hlavu do piesku, ale riešite ich!

Vyšlite signál svojim zamestnancom, dodávateľom, obchodným partnerom, že sa u vás problémy nezametajú pod koberec, ale riešia sa!

Nečakajte, až kauza vypláva na povrch. Ak má oznamovateľ možnosť vybrať si, radšej zvolí bezpečný nástroj na oznámenie ako verejné vystúpenie. OhlasTo podporuje aj anonymné oznámenia.

Vďaka OhlasTo bude všetkým jasné, že u vás sa problémy riešia!
OhlasTo slogan
OhlasTo slogan

Maříkova 2287/1a, 621 00 Brno, CZ

IČO: 255 38 659

DIČ: CZ25538659

www.q-com.cz

q-com@q-com.cz

(+420) 515 551 715

OR KS v Brně – spisová značka C 31520