Whistleblowing a ochrana oznamovatelů

Whistleblowing je pojem označující jev, kdy zaměstnanci (státní správa, velké firmy, instituce, organizace) či jiné spřízněné osoby upozorní na trestné nebo podezřelé jednání, o kterém se dozvěděli díky svému postavení a interním informacím. 

Snahy o zákonnou úpravu whistleblowingu již v minulosti proběhly. Nyní se však jedná o směrnici Evropské unie č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznámily porušení práva Unie a její povinnou transpozici do právního řádu České republiky. Implementace směrnice měla být provedena do 17. prosince 2021, což bylo provedeno se zpožděním. Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je účinný od 1. 8. 2023.

Jaké povinnosti jsou stanoveny?

Zavést vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém představuje komunikační kanály a procesy vedoucí k přijetí oznámení o možném porušování práva v organizaci, k následnému zpracování, a vyhodnocení, a to se zřetelem na utajení totožnosti oznamovatele. 

Musí být zavedeny kanály umožňující oznamování písemně, ústně (telefonicky, systém hlasových zpráv) nebo osobně.

Umožnit bezpečné oznámení

Cílem je umožnit zaměstnancům, ale i ostatním fyzickým osobám (uchazečům o práci, dodavatelům, odběratelům a dalším), které se v souvislosti s prací nebo jinou činností dozvěděly o protiprávním jednání, učinit oznámení odhalující toto protiprávní jednání. (Dle zákona je možno některé osoby vyloučit z možnosti podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.)

Organizaci však není upřeno právo bránit se proti křivým oznámením (například soudní cestou).

Ochránit oznamovatele

Systém musí být schopen zachovat důvěrnost, co se totožnosti oznamovatele týče. Zároveň je zakázáno postihovat oznamovatele za podané oznámení. Tedy musí být zabráněno případným odvetným opatřením (ukončení pracovního poměru, snížení platu či mzdy, kázeňský trest, přeložení na jiné místo, bránění kariérnímu růstu atd.).

Kdo je whistleblower (oznamovatel)?

Whistleblower je

ten, kdo píská na píšťalku

Je to osoba, která přinese jakýkoliv důkaz o podvodu, zneužití moci, postavení, vlivu, nebo o korupčním jednání. Obvykle se jedná o zaměstnance nebo bývalého zaměstnance nebo kohokoliv jiného...

Whistleblower není

práskač, udavač, bonzák

Zapomeňte na zažité dogma, whistleblower není udavač. Bez takových oznamovatelů by nikdy nikdo nebyl upozorněn na pletichy s veřejnými zakázkami, poškozování spotřebitele, záměrné nedodržování technologických postupů, či na ilegální prodeje zbraní, narkotik, praní špinavých peněz nebo úplatkářství. 

OhlasTo slogan
OhlasTo slogan

Maříkova 2287/1a, 621 00 Brno, CZ

IČO: 255 38 659

DIČ: CZ25538659

www.q-com.cz

q-com@q-com.cz

(+420) 515 551 715

OR KS v Brně – spisová značka C 31520